آلبوم تصاویر

تصاویر لودر و بلدزر

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی روی آن ها کلیک کنید.  

 

     

     

    

   

تصاویر کامیون 2

برای دیدن تصاویر در اندازه واقعی روی آن ها کلیک کنید